„Wyciąg z dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kryteria podziału 0,4% rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018”

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata.

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, których zakup został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne,
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez jst, które spełniają kryteria powyżej (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2018 r. na jedną szkołę rocznie.

W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. cztery warunki) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki do .50 zaokrągla się w dół, od .50 zaokrągla się w górę.

Wynik daje liczbę szkół na które można składać wniosek w roku 2018. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się osobno dla części gminnej i powiatowej.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia osobno dla każdej szkoły i osobno do każdego przedmiotu.

Termin składania wniosków: na rok 2019 podamy natychmiast po ogłoszeniu przez MEN.
Wzór wniosku określa załącznik nr 7. Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.