„Wyciąg z dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kryteria podziału 0,4% rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”


Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/2 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). 
Wyjątkiem jest sytuacja w której jst jest organem prowadzącym/dotującym dla jednej szkoły uprawnionej. Wówczas może ubiegać się o dofinansowanie w 2020 na tę szkołę

Sposób wyliczania liczby szkół uprawnionych w pozostałych przypadkach: po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 2 należy dokonać zaokrąglenia w dół.

Wynik powyższego działania to liczba szkół, na które można składać wniosek w roku 2020. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.


Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls). 

Termin składania wniosków: do dnia 29 maja 2020 r..

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określają załączniki nr 4 i nr 4a (wykaz pomocy dydaktycznych).

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.