Nowoczesna pracownia w Twojej szkole!


10 mln zł na doposażenie pracowni przedmiotowych w woj. mazowieckim.
Nawet 70 tys. zł na szkołę.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 10 marca 2020 r. ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków
do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”.

Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych w jednostkach oświaty. Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zadanie może polegać na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym w szczególności:

 1. informatycznych;
 2. językowych;
 3. biologicznych;
 4. chemicznych;
 5. geograficznych;
 6. przyrodniczych;
 7. fizycznych;
 8. przedmiotów zawodowych.

Jakie musi być niezbędne wyposażenie pracowni?

W celu zapewnienia wysokich standardów oraz zastosowania nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), każda pracownia musi być wyposażona w przynajmniej jedno z poniżej wymienionych urządzeń wraz z pakietem oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu:

 1. stanowiska komputerowe;
 2. tablicę multimedialną;
 3. monitor interaktywny;
 4. tablicę dotykową.

Pracownie mogą być dodatkowo wyposażone w tablety lub laptopy dla uczniów oraz sprzęt mobilny dla nauczycieli, umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zadania w ramach programu może wynieść do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 tys. zł. Minimalny wkład własny jednostki samorządu terytorialnego musi wynosić 40% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski należy składać do 15 kwietnia br.

W związku ze stanem epidemii w Polsce i w celu sprawniejszego rozpatrywania wniosków, należy je składać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie i dodatkowo przesłać skany dokumentów na adres: edukacja@mazovia.pl.